ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ 5€
ΜΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ (€ 3) καταβάλλουν οι κατωτέρω, με την επίδειξη
της απαραίτητης ταυτότητας:
α) Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών, των εκτός
της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας ή της
διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC (International Student Identity Card)
β) Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
γ) Οι Έλληνες πολίτες και πολίτες λοιπών Κρατών – Μελών της ΕΕ άνω
των 65 ετών, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
δ) Οι συμμετέχοντες σε διεθνή συνέδρια, μετά από έγκριση του Γενικού
>ιευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ε) Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στ) Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ από την καταβολή εισιτηρίου οι κατωτέρω, με την
επίδειξη της απαραίτητης ταυτότητας:
α) Τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου
β) Οι νέοι ηλικίας έως 18 ετών, των εντός της ΕΕ χωρών, με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την επιβεβαίωση της ηλικίας
γ) Τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών, των εκτός της ΕΕ χωρών
δ) Οι φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ισότιμων Σχολών των
Κρατών-Μελών της ΕΕ, καθώς και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη
της φοιτητικής τους ταυτότητας ή της διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC
(International Student Identity Card)
ε) Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με την επίδειξη της
στρατιωτικής τους ταυτότητας
στ) Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, του Τ.Α.Π.Α., του
Τ.>.Π.Ε.Α.Ε. και του Ο.Π.Ε.Π., με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους
ταυτότητας
ζ) Οι κάτοχοι ειδικής κάρτας μέλους του >ιεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
(ΙCOM) ή του >ιεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
η) Οι ξεναγοί, με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ) Οι συνοδοί-εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της
Πρωτοβάθμιας, >ευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς
και ανεξάρτητοι εκπαιδευτικοί με την επίδειξη της Κάρτας Ελευθέρας
Εισόδου ή της κάρτας μέλους της ΟΛΜΕ
ι) Οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας
ια) Τα μέλη της ‘ Ένωσης Φίλων Ακρόπολης’, με την επίδειξη της κάρτας-
μέλους
ιβ) Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού>ημοσίου
ιγ) Τα άτομα με αναπηρίες των εντός και εκτός της ΕΕ χωρών και ο
συνοδός τους
ιδ) Οι κάτοχοι της ‘Κάρτας Ελευθέρας Εισόδου’
ιε) Οι κάτοχοι της ‘Κάρτας Πολιτισμού’ (η κάρτα μέλους του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος δεν αρκεί για τη διασφάλιση της ελεύθερης
εισόδου στο Μουσείο)

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ