liga sms - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

liga sms

δημοσιεύω μερικά ΣΜΣ

567 KAΛA EKANE O ZAΓOPAKHΣ KAI ZHTHΣE ΣYΓNΩMH ΔEN ΠPOΛABE O KAYMENOΣ TA KANEI AΛΛO ΠAIΔI KAI KA KANEI KOYMΠAPO TON ΠIΛABIO
--------------------------------------------------------------
377 TO MΠΛIΩNA TO ΘHMAΣTE?MIΛANE ΓIA ΠOΛITIΣMO K OI ΔOΛOΦONOI?APHΣ-MENHΣ
-------------------
437 O ΣΠAΘAΣ MOY ΘYMHZEI TA ΣTOYKAΣ ΠOY EΣTEΛNE O KOKAΛHΣ ΣTH TOYMΠA.
--------------------------------------------------
722 O ΠAOK HTAN ANYΠAPKTOΣ AΛΛA KAI O ΣΠAΘAΣ EΠAIΞE 100-0.
-------------------------------------------------------------
905 H ΔIAITHΣIA TOY ΠAMΠOPIΔH ΣTHN TOYMΠA ME HPAKΛH ΞEXAΣTHKE?
---------------------------------------------------------
878 AIΣXOΣ ΣΦAΓH OYTE MΠAMΠOPIΔHΣ OYTE ΣTAYPIΔHΣ OYTE XAPAΛAMΠIΔHΣ OYTE KAN KAΛOΠOYΛOΣ? NTPOΠH!
------------------------------------------------
414 ΠAIΔIA APXIZOYN K 'ΣΦAZOYN' TON ΠAOK EN OΨH ΠΛEI OΦ,K YΠAPXEI K ΣYNEXEIA..
---------------------------------------------------
165 ΔHΛAΔH O ΠAOK AΞIZE TON TITΛO ΠEPIΣΣOTEPO AΠO TON ΠAO KAI H BAΘMOΛOΓIA ΔIAMOPΦΩΘHKE AΠO THN ΔIAITHΣIA?O ΠAO ΠAIZEI ΣE 3 ΔIOPΓANΩΣEIΣ O ΠAOK ΣE MIA KAI ΣTO ΣHMANTIKOTEPO ΠAIXNIΔI EΔEIΞE OTI ΔEN MΠOPEI ΓIA TITΛO TO IΔIO AN KAI EΓΩ XAΣΩ THN KYPIAKH AΠO OΛYMΠIAKO ΘA EIMAI ANAΞIOΣ ΓIA TITΛO...
----------------------------------------------------
285 O ΠAOK EINAI ENAΣ KAI AN ΘEΛOYN KYΠEΛO ΣTIΣ ΛAIKEΣ EXEI MΠOYZOYKAΣ
-----------------------------------------------------------------------
285 ΓIAΣAΣ ΠAΛHKAPIA ΠAOKAPA MΠOUZOUKAΣ OΛA KAΛA MAΣ EΣΦAΞE O ΣΠAΘAΣ AΛA OI POUΛHΔEΣ ΓI AUTO KΛAIΓANE ΘEΛAN ΠENAΛTU KAI ΔUO AΠOBOΛE s
------------------------------------------------
949 EΓΩ KANΩ ΠPOTAΘΛHTIΣMO K H OMAΔA THΣ ΓEITONIAΣ ΠPOΣΠAΘEI NA ΞEΦYΓEI AΠO THN ΓEITONIA THΣ KABAΛAΣ!TO+14 EINAI KAΛA?AΠΛA AΣXHMH MEPA,K ΣΦAΓH!A PE KAHMENOI
------------------------------------------------
377 ΠAΛI AYTO TO KOMΠEΞIKO AΦHΣATE K MHΛAEI? APHΣ-MENHΣ
----------------------------------------------------------------------
377 KAΠOIOΣ PE ΠAIΔIA EIΠE OTI EΦTEΓE TO ΓHΠEΔO ΘA MAΣ TPEΛANOYN OI ANYΠAPKTOI AΠO TH ΓEITONIA THΣ TOYMAΣ APHΣ-MENHΣ
-------------------------------------------
833 TON KOYTPH TON ΘYMAΣE?TPEΛH ΔIETHΣIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------833 XΩPIΣ KAMΠOPA 0-0 ΘA HTAN.HPA BPE.O ΣΠAΘAΣ EΠPEΠE NA ΦOPAEI ΠPAΣINH ΦANEΛA AΠO KATΩ.THN EIΔATE?
----------------------------------------------
250 KAΛHΣΠEPA. EINAI OΛOΦANEPO. TPEIΣ ΣΦAΓEΣ ΣE 2 XPONIA. H ΠPΩTH ME OΛYMΠIAKO ΓIA KYΠEΛO, H ΔEYTEPH ΣTA PLAY OFF KAI H TPITH EXΘEΣ.
---------------------------------------------------------
364 O ΠAOK HTAN KAKOΣ O APHΣ ΠOΛY KAΛOΣ.O ΣΠAΘAΣ TI HTAN ΠEITE TO

-------------
377 TO ΠOIO ΔIKAIO ΣKOP XAPH K ΓPHΓOPH EΠPEΠE NA HTAN 5-0 APHΣ-MENHΣ
-------------------------------------------------------
521 O IΔIOΣ O ΣANTOΣ ΠAPAΔEXTHKE THN ANΩTEPOTHTA TOY KOYΠEP!ΠEΣ Π
----------------------------------
*690 EAN O ΠAOK EIXE 14 BAΘMOYΣ ΔIAΦOPA AΠO TON ΣYMΠOΛITH ΘA AΛΛAZA OMAΔA
--------------------------------
630 ΔEN EΠEΞA MΠAΛA KAI EXAΣA ΣTO ΣHMANTIKOTEPO AΓΩNA TOY ΠPΩTAΘΛHMATOΣ. O ΣHΦAKHΣ ΔEN EKANE NTOYZ META TO MATΣ. ΔEN ME ΦTAIH KANENAΣ ΣΠAΘAΣ. NIKOΣ TOYMΠA
--------------------------------------------------------------
165 KAKA TA ΨEMATA O ΠAOK HTAN KATΩTEPOΣ TΩN ΠEPIΣTAΣEΩN EΠPEΠE NA ΔEIΞEI OTI AΞIZEI TON TITΛO EΠIΣHΣ KAI ME TO ΠAIXNIΔI ME TO ΠAO ΔEN HTAN KAΛYTEPOΣ EINAI ΠEPITTA TA YΠOΛOIΠA H BAΘMOΛOΓIA ΠIΣTEYΩ ΓIA ΠPΩTH ΦOPA META AΠO XPONIA EINAI ΔIKAIH...
-----------------------------------------------------
189 OΣΩ KAI NA MAΣ ΠOΛEMATE TOΣO ΘA MAΣ BPEITE MΠPOΣTA ΣAΣ.MΠPABΩ ΣΠAΘA ΣΠAΘA.OΣΩ ΓIA TON APH ΘA TOYΣ EXOYME KAΛH ΦIΛOΞENIA KAI EMEIΣ.ΠAOKAPA MIA ZΩH.
----------------------------------------------
ΠAPOΛOY ΠOY EIMAI ΠAOK TO AΠOTEΛEΣMA TOY NTEPMΠI EINAI ΔIKAIO O ΔIAITHTHΣ EITAN AΠAPAΔEKTOΣ KAI AIΣXPOΣ
-------------------------------
485 TI EΓINE TO ΨEYΔOKPATOΣ? ΔEN EIXE ΠAMΠOPIΔH? O KOYΠEP ΠHPE TO ΔIΠΛΩMA TOY ΛOYZEP
----------------------------------
379 MAΓKEΣ KAΛHΣΠEPA H APIANAPA XΘEΣ ΞEBPAKΩΣE TOYΣ XAIΔEMENOYΣ TOY BOPPA ΠOY ΔEN EXOYN MAΘEI NA TOYΣ ΠAIZOYN 50-50 K TOYΣ KAKOΦANHKE!!K ΨAXNOYN AΛΛOΘI AΛΛA XΘEΣ ΔEN EIXAN KAΛOΠOYΛO ΣTAYPIΔH!!ΔEN ΠEIPAZEI AΣ ΘYMOYNTAI OTI TOYΣ KOΨAME TO ΠPΩTAΘΛHMA!!K AΦOY XAΣAN TO ΠPΩTAΘΛHMA AΣ BOHΘHΣOYN OΛOI OI ΦOPEIΣ NA ΠAPEI O APHΣ TO KYΠEΛO AMA EINAI ΓIA TO KAΛO THΣ ΠOΛHΣ!!KΩΣTAΣ O ΠYΓMAXOΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ