θεατρο. ΡΑΧΗΛ ---ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΕΩΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ