sms - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (ΓΝΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)

Breaking

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2010

sms

977 M APEΣEI ΠOY AΦHNETE TOYΣ ΦIΛOYΣ ΣAΣ TOYΣ ΠAOKΣIΔEΣ NA ΛENE OTI TOYΣ KATEBEI KAI EIPΩNEYEΣTE TOYΣ APIANOYΣ!ΠOΛY ANTIKEIMENIKOI EIΣTE!
----------------------------------------
833 AΣ MAΣ KEPΔIΣEI O APHΣ NA MAΣ KOΨEI TO ΠPΩTAΘΛHMA, NA XAPEI O ΠATEPAΣ & O ΣYΓΓENHΣ TOY METOXOΣ ΣTON APH. ΘA KOYPAΣTOYN & ΘA TA ΦANE AΠO KABAΛA. OΣO ΓIA ΔIAITHΣIA:ΓIANENA-APHΣ,ΠANIΩNIOΣ-ΠAOK

---------------------------------------------------
250 KAΛHΣΠEPA, ΠAOKTΣHΣ. TO ΠPΩTAΘΛHMA EINAI ΠONHPO. ΣTOYΣ EΠOMENOYΣ 2 AΓΩNEΣ MΠOPOYN NA EPΘOYN TA ΠANΩ KATΩ. ME 2 XINAPIA TOY ΠAOK, ME X O ΠANAΘHNAI ko

-------------------------------------------------------------
008 ΣXOΛIAΣTE T ON AΠOKΛEIΣMO THΣ MIΣHTHΣ PEAΛ.ΦOPT ΣA ΠAOK K MΠAPTΣ A
-----------------------------------------------------------------------------
072 O APHΣ ΘA EINAI O NIKHTHΣ ΣTO NTEPMΠI(O ΘEOΣ NA TO KANEI NTEPMΠI ΔHΛAΔH) ME ΣKOP 4-0 KAI O APHΣ ΘA ΠAPEI KAI TO KYΠEΛΛO

----------------------------------------------------437 ME TO ZOPI NTEPMΠY.O ENAΣ ΠAEI ΓIA ΠPΩTAΘΛHMA KAI O KOMΠΛEΞIKOΣ ΘEΛEI NA ΣTEPIΣEI ΠPΩTAΘΛHMA.TI XAPH ΘEΛEIΣ,NA ΨOΦHΣEI H KATΣIKA TOY ΓEITΩNA.ΠAOK-EΔEΣΣA.
----------------------------------------
017 ENA KAI ENA KANOYN ΔYO..H KAΛYTEPH OMAΔA EINAI O ΠAOK..AΠΛA KAΠOIA ΠPAΓMATA ΔEN AΛΛAZOYN ΠOTE..ΔE ΘA AΦHΣOYN TO ΠAOK NA TO ΠAPEI..AΦPOΔITH MENEMENH..

------------------------------------------------------------
765 ΞEXNAEI O APEIANOΣ ΠOY MIΛHΣE ΓIA ΔIAITHΣIA ΠΩΣ ΠHPE ΓIANNENA ΛEIBAΔIA X ME KABAΛA ΣTO KΛOYBI KAI AΛΛA

---------------------------------------------
279 ZHTΩ O ΠAOK KAI TO ΣOYXOYMI XAPHΣ

------------------
843 KAΛHΣΠEPA ΣYNAΔEΛΦOI EIΣTE KAΛA?X2 O HPAKΛHΣ AYPIO ME KOMΠAΓIAΣI MAPA.OΣO ΓIA EYPΩΠH.O ΠEPEΘ ΠAEI ΓIA MΠENITEΘ.ΔOΞA TON ΘEO.ΓPHΓOPHΣ ΠAΠAΓIANNAKHΣ
---------------------------------------------------------------------------------
017 OTAN MIΛATE ΓIA AΔIAΦOPIA APH ΓIA TO NTEPMΠY KAI ENΔIAΦEPON ΓIA THN KABAΛA ΘA ΠPEΠEI NA ΠPOΣEXETE. AΦHΣTE THN ΠPOΠAΓANΔA EΠITEΛOYΣ

--------------------------------------------------------------------------
285 ΔEN EIΠA TIΠOTA AΣXHMO AYTOI EIΠAN ΘA EINAI KPEMAΣMENOI MΠOYZOYKAΣ ΠAOKAPA
---------------------------------------
377 BΛEΠETE ΠOIOΣ ΠPOKAΛEI?H APEIANAPA EINAI ΔYNATO NA AΣXOΛHΘEI ME TO KAPAΓKIOZH TO BITOΛO?APHΣ -MENHΣ

---------------------------------------------------------------
***977 TA MAYPOAΣΠPA KAΣKOΛ ΣAΣ ΛEIΠOYN BPE ΠAIΔIA!NA ΔΩ TI ΘA ΠEITE TH ΔEYTEPA!

------------------------------------------
***285 ΓIA TOYΣ 25000 KPEMAΣMENOYΣ ΣTIΣ KEPKIΔEΣ EXΩ ΘHΛEIEΣ KAI ΣAΠOYNIA MΠOYZOYKAΣ ΠAOKAPA

-----------------------------------------
***743 TA 4K (KOKE KAMΠOPA KAΛBO KOYΠEP) ΘA OΔHΓHΣOYN THN OMAΔA ΣTH NIKH.

--------------------------------------------
***377 KAΛHΣΠEPA XAPH K ΓPHΓOPH OI ΠPΩTAΘΛHTEΣ TOY ΣABBATOY ΘA EΞAΦANIΣTOYN TH KYPIAKH TO BPAΔY APHΣ -MENHΣ

--------------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ